Greentripper overeenkomst met Rivages du Monde

2 jaar geleden press b

Rivages du Monde is een partnerschap aangegaan met de organisatie Greentripper om klimaatprojecten te steunen die aan de hoogste internationale normen voldoen. Greentripper berekent de uitstoot van broeikasgassen van reizen (CO2-equivalent) en biedt, ter compensatie van deze impact, aan om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van projecten in ontwikkelingslanden door koolstofkredieten te verwerven.

In het kader van onze duurzame aanpak, zal een bedrag dat overeenkomt met 1,2% van de prijs van onze cruises systematisch en vrijwillig aan deze organisatie worden betaald. Het doel is om zoveel mogelijk bij te dragen tot een collectieve koolstofneutraliteit door globale en lokale actie te combineren.

  • Om op globaal niveau te handelen, heeft Rivages du Monde besloten een klimaatproject te steunen dat windturbines bouwt in India. Het Indiase elektriciteitsnet is sterk afhankelijk van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen die enorme hoeveelheden CO₂ uitstoten. Dit project heeft tot doel om een elektriciteitsnet te voorzien van schone, hernieuwbare energie en stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie. De vrijwillige bijdrage van Rivages du Monde aan dit project heeft tot doel de CO2e impact die onze cruises genereren, zo veel mogelijk te compenseren. Dit project is gecertificeerd door het internationaal erkende VCS-label (Verified Carbon Standard).
  • Om verder te gaan en ook lokaal te handelen, zal een deel van deze bijdrage naar de vereniging “River Cleanup” gaan, die zich ten doel stelt de rivieren en beken in Europa zoveel mogelijk schoon te maken, met name in België, een land met veel rivierverkeer.

Naast de concrete klimaatactie in India om deel te nemen aan de energietransitie op basis van duurzame energieproductie, handelt Rivages du Monde dus ook rechtstreeks in Europa door de actoren van een verantwoordelijk en burgerlijk actieprogramma te helpen om een essentieel erfgoed te beschermen voor de toekomstige generaties.

Zo definiëren wij ons optreden: door alleen kleine vaartuigen te gebruiken, beperken wij onze impact op het milieu. Door onnodige afval te vermijden, leveren wij een bescheiden maar verantwoorde bijdrage aan de toepassing van goede praktijken. Door onze vloot zoveel mogelijk te vernieuwen integreren wij eenheden van de nieuwste technologie die de negatieve effecten op de biodiversiteit beperken. Ten slotte integreren wij een ambitieus programma om duurzame ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden en in Europa financieel te steunen

Rivages du Monde, een Frans familiebedrijf en zijn filiaal in België, zet zich ook in om de gewoonten en gebruiken van de plaatselijke bevolking te respecteren en ziet erop toe dat zijn activiteiten geen negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking en dat het de sociale normen die zowel in Europa als daarbuiten gelden, nauwgezet respecteert.

Op die manier zorgen wij ervoor dat onze activiteiten een geringe impact hebben op het milieu en streven wij ernaar bij te dragen tot het ontstaan van een steeds deugdzamer en verantwoordelijker toerisme. Dat is de essentie van onze inzet.